با در نظر گرفتن نياز روز کشور، صنعت حمل و نقل ريلي به عنوان يکي از

مهمترين زمينه هاي نوين ارائه خدمات فني - مهندسي در جهت توسعه فعاليت هاي گروه مهام شرق مورد تاکيد قرار گرفته و با شکل گيري واحد توسعه ريلي در راستاي کسب دانش فني و بومي سازي بخش هاي مختلف زيرساخت هاي پروژه هاي ريلي، همکاري با شرکت هاي مختلف داخلي و خارجي در دستور کار قرار دارد. بر اساس دانش فني و تجارب اين شرکت در اجراي پروژه هاي انتقال و توزيع نيرو و نيز مخابرات و ديسپاچينگ و با توجه به در اختيار داشتن گواهينامه صلاحيت اجراي پروژه هاي صنعتي به روش طرح و ساخت (EPC) رتبه يک توزيع و انتقال نيرو و رتبه دو ديسپاچينگ و مخابرات نيرو ارائه خدمات طراحي، ساخت، تامين تجهيزات، نصب، تست و راه اندازي و نيز خدمات تعمير و نگهداري سامانه هاي مختلف بخش هاي تامين توان و مخابرات پروژه هاي ريلي توسط کارشناسان اين گروه صورت مي پذيرد.با توجه به ظرفيت موجود و بر اساس توافقات همکاري اين گروه با شرکت هاي معتبر داخلي و خارجي، اجراي کليد در دست مجموعه کامل تجهيزات الکتريکي زير ساخت خطوط ريلي شامل سامانه هاي تامين توان، سامانه هاي مخابراتي، سامانه هاي علائم و کنترل قطار (Signaling)، سامانه جمع آوري خودکار بليط (AFC)، سامانه هاي سرمايش - گرمايش و تهويه هوا (HVAC)، سامانه هاي اعلام و اطفاء حريق (FAS/FES)، سامانه مديريت هوشمند ساختمان (BAS)، مراکز کنترل (OCC) و تجهيزات دپو از جمله توانمنديهاي اين گروه مي باشد.
در حال حاضر انجام خدمات تعمير و نگهداري سامانه هاي تامين توان خط 1 قطارشهري مشهد و اجراي کليد در دست دو پست HVS 63 GIS کيلوولت خط 2 مترو کرج توسط اين گروه صورت مي پذيرد.