نام قرارداد: اجراي عمليات باقيمانده سيمکشي و جمع آوري خط 63 کيلوولت حدفاصل بلوار جانباز تا بلوار خيام مشهد

کارفرما: شرکت برق منطقه اي خراسان

© گروه مهام شرق : پیمانکار عمومی در صنایع