نام قرارداد: احداث پست 400/132/20 کيلو ولت جلفا

کارفرما: شرکت برق منطقه ای آذربایجان

© گروه مهام شرق : پیمانکار عمومی در صنایع