نام قرارداد: احداث پست 400/230 کيلوولت مهر (شازند / امير كبير )

کارفرما: شرکت برق منطقه ای باختر

© گروه مهام شرق : پیمانکار عمومی در صنایع