نام قرارداد: انجام خدمات مهندسي ، تامين مصالح و تجهيزات ، انجام كارهاي ساختماني ، نصب ، تست ، راه اندازي براي احداث يك بي يك ونيم كليدي كامل و بي جديد ترانسفور ماتور 230/20/20kv پست برق 230 كيلوولت گل گهر

کارفرما: شرکت معدنی و صنعتی گل گهر

© گروه مهام شرق : پیمانکار عمومی در صنایع