نام قرارداد: تامين تجهيزات و نصب ترانس چهارم و تجهيزات تکميلي مربوطه جهت توسعه پست 230/20 کيلوولت مجتمع مس سونگون به صورت EPC

کارفرما: شرکت ملی صنایع مس ایران

© گروه مهام شرق : پیمانکار عمومی در صنایع