نام قرارداد: تهيه مصالح و اجراي عمليات ساختماني و نصب و آزمايش و راه اندازي پست 63/20 كيلوولت فردوسي

کارفرما: شرکت برق منطقه ای هرمزگان

© گروه مهام شرق : پیمانکار عمومی در صنایع