نام قرارداد: خريد با نظارت بر ساخت يك دستگاه پست موبايل 132/20 كيلوولت

کارفرما: شرکت توزيع نيروي برق آذربايجان غربي

© گروه مهام شرق : پیمانکار عمومی در صنایع