نام قرارداد: خريد تجهيزات پست 230/63 كيلوولت ديواندره

کارفرما: شرکت برق منطقه ای غرب

© گروه مهام شرق : پیمانکار عمومی در صنایع