نام قرارداد: خرید، حمل، نصب، تست و راه اندازی دو دستگاه پست سیار 63/20 کیلوولت حمیل وسرنجیانه

کارفرما: برق منطقه ای غرب

© گروه مهام شرق : پیمانکار عمومی در صنایع