نام قرارداد: طراحي ، تامين تجهيزات و احداث دو پست 132/20 كيلوولت DCS به همراه خطوط كابلي 132 كيلوولت و برق رساني به واحد هاي اوره آمونياك II و زاگرس II ( متانول ششم )

کارفرما: شرکت پتروشیمی مبین

© گروه مهام شرق : پیمانکار عمومی در صنایع