نام قرارداد: طراحي, تامين تجهيزات, انجام كار ساختماني و نصب و تست و راه اندازي پست 63/20 كيلوولت GIS بندر شهيد رجايي

کارفرما: اداره کل بنادر و دريانوردي استان هرمزگان

© گروه مهام شرق : پیمانکار عمومی در صنایع