نام قرارداد: عمليات نصب تجهيزات و راکتورها و تست و راه اندازي بخش توسعه دوم پست 230 کيلوولت نيروگاه ايرانشهر

کارفرما: شرکت برق منطقه ای سیستان و بلوچستان

© گروه مهام شرق : پیمانکار عمومی در صنایع