نام قرارداد: عمليات نصب و آزمايش و راه اندازي تجهيزات توسعه پست 400 کيلوولت نيروگاه سيكل تركيبي نيشابور

کارفرما: شركت توليد نيروي برق حرارتي(سازمان توسعه برق ايران)

© گروه مهام شرق : پیمانکار عمومی در صنایع