نام قرارداد: عمليات نصب گوي هشداردهنده بروي خطوط منتهي به پست اسفراين

کارفرما: شرکت برق منطقه ای خراسان

© گروه مهام شرق : پیمانکار عمومی در صنایع