نام قرارداد: نصب وراه اندازي پست 132KV ساده جنگل ( تربت حيدريه )

کارفرما: شرکت برق منطقه ای خراسان

© گروه مهام شرق : پیمانکار عمومی در صنایع