درباره گروه پژوهشی اقتصاد انرژی

گروه پژوهشی با اتکا به منابع انسانی توانمند به انجام پژوهش‌های کاربردی و فناورانه، کمک به تامین مالی و تجاری سازی دستاوردهای پژوهشی، تربیت پژوهشگر و سرمایه های انسانی خلاق، ترویج فناوری‌های پایدار و ارتقای بهره‌وری انرژی، کمک به توسعه راهکارهای موثر برای مسائل مربوط به انرژی و ارائه مشاوره‌های تخصصی به مراکز تولیدی، صنعتی، علمی، پژوهشی و سایر سازمان‌های مرتبط می پردازد.